لیست اخبار / شرکت برق صنعتی مبتکر در لیست شرکت های دانش بنیان صنعتی


پس از انجام بررسی های عملکردی و ارزیابی های صورت گرفته توسط کار گروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان، شرکت برق صنعتی مبتکر در ردیف شرکت های دانش بنیان صنعتی معرفی گردید.
برخورداری از برنامه تحقیق و توسعه در زمینه فناوری های جدید، اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای یارانه ای باعث گردیده این شرکت در زمره شرکت های دانش بنیان مورد تأیید کار گروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان واقع شده و این شرکت در گام اول موفق به کسب عنوان دانش بنیانی صنعتی گردد.
ضمن تبریک این موفقیت به کلیه همراهان شرکت در انجمن اتوماسیون صنعتی کشور، امید است این رویداد گامی در جهت پیشرفت محصولات ارائه شده و کسب رضایت بیشتر مشتریان باشد.