یکی از مهم ترین تجهیزات در ایجاد دیتاسنترها و اتاق های سرور، سیستم های خنک کننده می باشد. وظیفه این سیستم ها دفع حرارت تولیدی تجهیزات داخل رک ها می باشد تا از این طریق مانع از افزایش دمای بیش از حد تجهیزات گردد. قرار داشتن دما در بازه استاندارد خود، طول عمر تجهیزات اکتیو دیتاسنتر را به طرز چشمگیری افزایش می دهد. در طول گذر زمان و توسعه تکنولوژی، با کوچک تر شدن ابعاد تجهیزات نصب شده در اتاق های دیتاسنترکه مصرف انرژی الکتریکی یکسانی با سخت افزارهای قبل دارند، تعداد تجهیزات اکتیو بیشتری در داخل دیتاسنتر نصب می گردد که این امر منجر به افزایش دفع حرارتی دیتاسنترها شده که خود لزوم استفاده از تجهیزات خنک کننده پرتوان با بازدهی انرژی بالا را پررنگ تر می نماید.سیستم های خنک کن دیتاسنتری را می توان از منظرهای مختلف تقسیم بندی نمود. از یک جنبه می توان انواع این سیستم ها را از بابت معماری توزیع هوا در بین بارهای مصرفی اتاق سرور، به 3 دسته داخل اتاقی (InRoom)، داخل راهرویی (InRow) و داخل رکی (InRack) تقسیم بندی نمود.