لیست اخبار / رک سرور رک شبکه دارای ساختار بسیار پیچیده ای دارد.

امروزه به رک دیتاسنتر و رک Ip65 و رک APC که نمونه بومی شده ان رک IPCمی باشد، اهمیت بسیار بالای داده می شود.

امروزه به رک دیتاسنتر و رک Ip65 و رک APC که نمونه بومی شده ان رک IPCمی باشد، اهمیت بسیار بالای داده می شود.