ارزش ها


 

توجه به نو آوری و بهبود مستمر 
● توجه به محیط زیست و مسئولیتهای اجتماعی 
● مشتری مداری و مسئولیت پذیری در ارائه خدمات 
● رعایت اصول اخلاقی در قبال کارکنان که شامل توجه به توانمندسازی ایشان،شایسته سالاری،صداقت،فرهنگ  کارگروهی،آراستگی و متانت 
● رعایت اصول اخلاقی و انصاف در قبال رقبا